Algemene Voorwaarden voor uit te voeren opdrachten / gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam op 24 september 2014, onder dossiernummer 34365930.

Algemene Voorwaarden Scriptiebegeleiding en Coaching Amsterdam PDF

ARTIKEL1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Flora Visscher, als eenmanszaak handelend onder de naam Scriptiebegeleiding Amsterdam, gevestigd in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34365930.

1.2 Cliënt: De opdrachtgever dan wel contractspartner die in enige rechtsbetrekking tot Scriptiebegeleiding Amsterdam staat.

1.3 Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Scriptiebegeleiding Amsterdam en cliënt ter zake één of meer door Scriptiebegeleiding Amsterdam te verlenen diensten tegen een door de cliënt te betalen prijs.

1.4 Opdracht: De levering aan cliënt conform de overeenkomst, zoals het verzorgen van studiebegeleiding, coaching, workshops en trainingen in de ruimste zin van het woord, inclusief de levering van alle benodigde zaken en personeel.

1.5 Coaching: De begeleiding, scholing en trainingen aan de cliënt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

1.6 Studiebegeleiding: De begeleiding, scholing en trainingen aan de cliënt op het gebied van studie en opleiding.

1.7 Offerte: Het schriftelijke voorstel van de opdracht aan de cliënt.

1.8 Opdrachtbevestiging: De schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Scriptiebegeleiding Amsterdam.

1.9 Schriftelijk: Brief of e-mail.

1.10 Annulering: De in schriftelijke vorm door cliënt aan Scriptiebegeleiding Amsterdam gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Scriptiebegeleiding Amsterdam aan cliënt gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, levering van diensten en aanvullende opdrachten van Scriptiebegeleiding Amsterdam. Dit dient in de offerte te worden vermeld. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is slechts van geval tot geval schriftelijk mogelijk door middel van de formulering in de offerte ‘voor zover in deze offerte niet anders is bepaald’.

2.3 De voorwaarden zijn vóór de totstandkoming van de overeenkomst door Scriptiebegeleiding Amsterdam kenbaar gemaakt aan cliënt en door deze akkoord bevonden.

 

ARTIKEL 3: OFFERTE EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Overeengekomen vergoedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt is verstrekt. De 
cliënt staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Meerkosten welke ontstaan als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie worden door Scriptiebegeleiding Amsterdam in rekening gebracht.

3.2 Scriptiebegeleiding Amsterdam kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.3 Scriptiebegeleiding Amsterdam zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.4 Een door Scriptiebegeleiding Amsterdam aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan.

3.5  Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Scriptiebegeleiding Amsterdam van de door cliënt verstrekte opdracht, tenzij anders overeengekomen.

3.6 Alle door Scriptiebegeleiding Amsterdam gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Scriptiebegeleiding Amsterdam in de offerte een afwijkende offertetermijn stelt of deze schriftelijk hebben verlengd. Wanneer Scriptiebegeleiding Amsterdam aan de cliënt een optierecht heeft toegekend, kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële cliënt Scriptiebegeleiding Amsterdam een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Scriptiebegeleiding Amsterdam van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

 

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN: INFORMATIE, PERSONEEL, VERTROUWELIJKHEID.

4.1  Cliënt en Scriptiebegeleiding Amsterdam zullen elkaar tijdig alle informatie en gegevens verstrekken, noodzakelijk voor een goede uitvoering en afwikkeling van de opdracht.

4.2  Scriptiebegeleiding Amsterdam stelt naar de aard van de opdracht van cliënt vast of en zo ja welk(e) deskundigheden en personen benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

4.3  Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen één jaar na beëindiging van de opdracht medewerkers van de wederpartij dan wel andere voor de opdracht ingezette personen in dienst nemen of met deze medewerkers of personen over indiensttreding onderhandelen, anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij.

4.4  Scriptiebegeleiding Amsterdam zal informatie en gegevens van de cliënt niet voor andere doelen aanwenden dan waarvoor deze door cliënt ter beschikking zijn gesteld.

4.5  Tevens mag cliënt de door Scriptiebegeleiding Amsterdam ingezette professionals niet rechtstreeks benaderen voor het opnieuw uitvoeren van reeds eerder uitgevoerde opdrachten of vergelijkbare vervolgopdrachten.

4.6  Bij niet-nakoming van 4.5. zal cliënt een boete verschuldigd zijn van € 5000,- per overtreding.

 

ARTIKEL 5: Uitvoering van de werkzaamheden: leveringstermijnen

5.1  Het tijdvak waarbinnen de overeengekomen diensten of producten zullen worden geleverd, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks in de regel plaatsvindt na 
aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

5.2  Overeengekomen termijnen zijn niet fataal, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient cliënt Scriptiebegeleiding Amsterdam schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Scriptiebegeleiding Amsterdam rekening houdend met de aard van de te leveren prestatie een redelijke tijd wordt geboden om het verzuim te herstellen.

5.3  Indien zich vertraging veroorzakende omstandigheden voordoen wordt, ongeacht de voorzienbaarheid, het overeengekomen tijdstip/tijdvak verschoven dan wel komen partijen aanvullende afspraken overeen met betrekking tot uitvoering in de geest van het reeds overeengekomene.

 

ARTIKEL 6: MEERWERK

Wijzigingen van het oorspronkelijk overeengekomene geschieden uitsluitend bij nadere overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 7: TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT

7.1 Tarieven en kosten zijn, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.

7.2 Voor coaching zoals omschreven in artikel 1.5 geldt een tarief van de omzetbelasting van 21%.

7.3 Studiebegeleiding zoals omschreven in artikel 1.6 is vrijgesteld van de omzetbelasting.

7.4  Voor zover kosten van administratieve ondersteuning, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere 
opdrachtgebonden kosten niet in een opdrachtsom zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

7.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt in de avonduren (vanaf 20uur) en weekenden 150% gerekend van de reguliere kosten, dit geldt niet voor de kosten voor Studielab.

7.6 Betaling van pakketten dient voorafgaande aan de geleverde diensten te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.7 Gespreide betaling is mogelijk mits schriftelijk overeengekomen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN

8.1  Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen tien werkdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.2  Indien een cliënt een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen.

8.3  Indien betaling binnen dertig werkdagen achterwege blijft, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, surseanceverlening of bedrijfsbeëindiging, kan Scriptiebegeleiding Amsterdam met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten c.q. de schade op de cliënt verhaald op basis van het dan geldende dagtarief. Voorts is Scriptiebegeleiding Amsterdam gerechtigd om de afgifte van al hetgeen zij in verband met de opdracht onder zich heeft uit te stellen totdat de vordering is voldaan.

8.4  Ten aanzien van aan cliënt geleverde producten geldt een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat door cliënt alle- uit welken hoofde dan ook door hem aan Scriptiebegeleiding Amsterdam verschuldigde- vorderingen zijn voldaan.

8.5  Door Scriptiebegeleiding Amsterdam gemaakte kosten ter zake van nakoming van verplichtingen van de cliënt zijn ten laste van de cliënt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,- en zijn direct door Scriptiebegeleiding Amsterdam opeisbaar. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één cliënt, zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8.6  Opschorting van betaling of schuldvereffening door cliënt is niet toegestaan.

 

ARTIKEL 9: ANNULERING VAN DE OPDRACHT


9.1 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.

9.2 Wanneer annulering van de opdracht plaatsvindt door cliënt 24 of minder uur voor de geplande afspraak geschied, dan vergoedt cliënt 50% van het honorarium.

 

ARTIKEL 10: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT


10.1 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig tussentijds beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

10.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de cliënt, heeft Scriptiebegeleiding Amsterdam
recht op volledige betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en alle kosten aan derden, alsmede een compensatie vanwege geplande werkzaamheden, waarbij de door Scriptiebegeleiding Amsterdam in het kader van de opdracht gereserveerde uren tot twee maanden na beëindiging van de overeenkomst in ieder geval volledig dienen te worden vergoed, dit laatste met een minimum van 10% van het uit hoofde van de gehele opdracht verschuldigde bedrag.

10.3 Scriptiebegeleiding Amsterdam mag van zijn bevoegdheid tot beëindiging slechts dan gebruik maken
als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Scriptiebegeleiding Amsterdam behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de cliënt onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

10.4 Ingeval een van beide partijen in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Scriptiebegeleiding Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade, tijdens de uitvoering van de overeengekomen activiteiten, dan wel tijdens de reis daarheen, door deelnemers aan lijf en/of goederen, gelden e.d. ontstaan en/of veroorzaakt, behoudens opzet en grove schuld.

11.2 De aansprakelijkheid van Scriptiebegeleiding Amsterdam uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief omzetbelasting.

11.3 Schade, ontstaan door of vanwege derden die door Scriptiebegeleiding Amsterdam bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, wordt slechts vergoed nadat betaling door die derde heeft plaatsgehad en onder aftrek van kosten.

11.4 Cliënt dient de (potentiële) deelnemers ter zake van het in deze voorwaarden gestelde te informeren en instrueren en is aansprakelijk voor het eigen handelen alsmede het handelen van door hem ingeschreven deelnemers.

11.5 Scriptiebegeleiding Amsterdam is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Scriptiebegeleiding Amsterdam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de door haar in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde verstrekte teksten, beeld- en overige materialen, software, enz, voor, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2  Met inachtneming van het vorige lid is het cliënt, waaronder in dit kader tevens begrepen diegenen 
aan wie het product door cliënt uit hoofde van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, verboden om de door Scriptiebegeleiding Amsterdam geleverde producten of onderdelen daarvan te reproduceren, te veranderen of aan derden ter beschikking te stellen.

12.3  Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt cliënt een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 13: GESCHILLEN

13.1 Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, eventueel onder begeleiding van een professioneel bemiddellaar, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. In het laatste geval is de rechter te Amsterdam bevoegd.